Word vriend van Jeugdcarnaval Asten Download

Privacyverklaring

Privacyverklaring Jeugd Carnaval Asten* *Hierna te noemen JCA

PERSOONSGEGEVENS
JCA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JCA en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JCA verstrekt. Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar is schriftelijke toestemming van ouder/voogd vereist.
JCA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer


WAAROM

JCA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen om de doelen te realiseren of als u daar om verzoekt, en/of om u hiervoor schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan JCA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals aanmelding voor een evenement, het aanmelding zoon/dochter, opgave vriend van JCA /sponsor. Wanneer JCA gebruik maakt van een externe partij om de doelen te realiseren waarbij persoonsgegevens gebruikt worden dan wordt daarvoor een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Onder het eigen gerechtvaardigd belang heeft JCA het recht om tijdens evenementen te fotograferen en/of te filmen, door JCA zelf of door JCA ingeschakelde derden, met als doel informatieverstrekking.


HOE LANG

JCA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens verwijderd.


DELEN MET ANDEREN

JCA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van JCA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het geanonimiseerde IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JCA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

JCA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
Hiertoe heeft JCA een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin opgenomen:
• Google Analytics maakt gebruik van cookies;
• het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd waardoor deze anoniem blijft
• gegevens delen door Google is niet toegestaan
• er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten .
Google gebruikt deze informatie alleen om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan JCA te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Als u deelneemt aan social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram e.d. dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen van deze sites voor het instellen van het delen van persoonsgegevens. JCA is ook gebonden aan hun privacybeleid.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jeugdcarnavalasten@gmail.com , onder vermelding van: verzoek om inzage. JCA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

De website van JCA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
JCA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JCA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met JCA.


CONTACT

Jeugdcarnavalasten.nl is een website van Jeugd Carnaval Asten en is als volgt te bereiken:
Postadres: Secretariaat Jeugd Carnaval Asten
Wolfsberg 59 5721 HS Asten
Telefoon: 0493 696529
E-mailadres: jeugdcarnavalasten@gmail.com


JCA streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig of onjuist zijn dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.